Statut

Posted on by

Statut fundacji

Fundacja na rzecz rozwoju człowieka LA VITA”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju człowieka LA VITA”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1451/2013 sporządzonego przed asesorem notarialnym Izabelą Wojtyniak, zastępcą notariusz Anny Narolskiej w jej Kancelarii Notarialnej, w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 59, w dniu 8 maja 2013 r.

 2. Fundacja prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), przepisami obowiązującego prawa i jej statutem.

 3. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja LA VITA”.

§2

 1. Misją Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju człowieka w oparciu o etykę chrześcijańską i chrześcijańską wizję człowieka, w jego wymiarze psychicznym, fizycznym, duchowym i społecznym.

 2. Fundacja realizuje swoją misję w szczególności poprzez działania opiekuńcze, pomocowe, lecznicze, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, kulturalne oraz oświatowe; a także poprzez kształtowanie rzeczywistości, w której żyje człowiek.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

 3. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.

§4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, w tym zamiejscowe.

 2. Oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne Fundacji mogą posiadać odrębną osobowość prawną.

 3. Działalność statutowa i gospodarcza Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

 4. W celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej Fundacja może przystępować do innych podmiotów, w tym spółdzielni, spółek, fundacji i stowarzyszeń, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

§5

 1. Fundacja może się połączyć z innym podmiotem dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z innym podmiotem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§7

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 3. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2. Cele Fundacji i ich sposoby realizacji

§8

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju człowieka zagrożonego wykluczeniem na różnych etapach jego życia. Fundacja kładzie szczególny nacisk na interdyscyplinarny charakter działań. Jej celem jest umożliwienie rozwoju i realizacji potencjału człowieka oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych i kulturowych, integrujących różne środowiska. Istotnym elementem działań Fundacji jest ich długofalowy i cykliczny charakter.

 2. działanie na rzecz zintegrowanego i całościowego rozwoju człowieka;

 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

 4. prowadzenie działalności na rzecz osób indywidualnych, rodzin oraz grup społecznych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i/lub mają trudności z wypełnianiem ról społecznych;

 5. prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, leczniczej;

 6. prowadzenie, rozwijanie, upowszechnianie i promowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, literackiej, artystycznej i intelektualnej;

 7. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 9. pomoc w realizowaniu indywidualnego potencjału człowieka i jego pasji;

 10. zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego:

  • dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form opieki zastępczej oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

  • osób starszych,

  • osób nieuleczalnie chorych,

  • osób niepełnosprawnych,

  • osób uzależnionych i ich rodzin,

  • osób uwikłanych w przemoc,

  • osób dotkniętych bezrobociem oraz innego rodzaju czynnikami powodującymi marginalizację społeczną;

 11. tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie;

 12. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

 13. budowanie więzi międzypokoleniowych, integrowanie różnych środowisk;

 14. znajdowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia, usprawnianie komunikacji międzyludzkiej, wspieranie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego;

 15. działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz troski o środowisko naturalne;

 16. profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego człowieka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;

 17. promocja chrześcijańskiej koncepcji człowieka;

 18. dostarczanie wzorców osobowych i autorytetów;

 19. przywracanie godności i szacunku człowiekowi;

 20. rozwijanie i wzmacnianie wartości kapitału ludzkiego;

 21. odnajdywanie wartości pracy ludzkiej;

 22. kształtowanie postaw dotyczących świadomości ekologicznej i ochrony środowiska;

 23. działanie na rzecz reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie;

 24. promowanie idei wolontariatu;

 25. dostarczanie zarówno pracownikom, jak i wolontariuszom narzędzi i wiedzy niezbędnej do realizacji celów Fundacji.

§9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie i wspieranie działalności ośrodków opieki paliatywnej, zwłaszcza hospicjów stacjonarnych;

 2. prowadzenie i wspieranie placówek: opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, medycznych oraz domów dziennego pobytu;

 3. prowadzenie punktów wsparcia dla chorych i seniorów;

 4. prowadzenie profilaktyki i kompleksowych działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich rodzin, w tym ośrodków terapeutycznych i punktów poradnictwa;

 5. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym terapii zajęciowej;

 6. prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie;

 7. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla: rodzin, osób chorych i niepełnosprawnych;

 8. wspieranie rodzin pomocą asystentów rodzinnych;

 9. udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, duchowej, materialnej;

 10. prowadzenie mediacji, grup wsparcia, grup samopomocy, konsultacji oraz poradnictwa specjalistycznego;

 11. organizację czasu wolnego obejmującą: tworzenie kół zainteresowań; prowadzenie zajęć: edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, artystycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, turystycznych, językowych;

 12. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek;

 13. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów, prelekcji, konferencji, staży;

 14. organizowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

 15. rozwijanie inicjatyw, w których dzieci, młodzież i dorośli mogą wykazać się zaangażowaniem, talentem i samodzielnością, wspierających jednocześnie międzypokoleniową wymianę myśli i doświadczeń;

 16. promowanie twórczości beneficjentów;

 17. publikowanie materiałów o charakterze naukowym i edukacyjnym;

 18. prowadzenie działalności wydawniczej;

 19. tworzenie sieci samopomocy dla osób znajdujących się w trudnej, bądź szczególnej sytuacji życiowej;

 20. współpracę z organami i instytucjami władzy lokalnej, państwowej oraz na szczeblu międzynarodowym; a także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami działającymi w podobnym obszarze;

 21. pisanie i realizowanie projektów w zakresie działalności statutowej Fundacji na skalę lokalną, ogólnopolską oraz międzynarodową;

 22. pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) ustanowiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie prowadzenia działalności, w tym fundusz do prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji i subwencji oraz grantów;

 3. darów, zbiórek i imprez publicznych;

 4. działalności gospodarczej;

 5. odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

 6. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.

 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.

 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.

§13

Fundacja nie może podejmować działań z zakresu:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 4. Działalność gospodarcza Fundacji

§14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§15

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z)

 • uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z)

 • uprawa roślin włóknistych (PKD 01.16.Z)

 • pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z)

 • uprawa winogron (PKD 01.21.Z)

 • uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD 01.24.Z)

 • uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z)

 • uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 01.28.Z)

 • uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z)

 • chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z)

 • chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z)

 • chów i hodowla owiec i kóz (PKD 01.45.Z)

 • chów i hodowla świń (PKD 01.46.Z)

 • chów i hodowla drobiu (PKD 01.47.Z)

 • chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)

 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)

 • działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną (PKD 01.61.Z)

 • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)

 • działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z)

 • pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z)

 • produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z);

 • przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z);

 • wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z);

 • produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)

 • produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z);

 • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);

 • pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

 • działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);

 • introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);

 • produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);

 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);

 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);

 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

 • sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)

 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

 • sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z)

 • działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (PKD 52.90.Z

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)

 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)

 • pola kempingowe i pola namiotowe (PKD 55.30.Z)

 • pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)

 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

 • ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)

 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)

 • przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)

 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.A)

 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

 • działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)

 • działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14 Z)

 • działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)

 • działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)

 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

 • kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

 • działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)

 • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)

 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

 • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)

 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)

 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)

 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)

 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)

 • działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)

 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)

 • wychowanie przedszkolne (PKD 85.1)

 • szkoły podstawowe (PKD 85.2)

 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkól policealnych (PKD 85.3)

 • szkoły policealne oraz wyższe (PKD 85.4)

 • pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)

 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)

 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)

 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)

 • nauka języków obcych (PKD 85.59.A)

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

 • działalność szpitali (PKD 86.10.Z)

 • praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)

 • praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

 • praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)

 • działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)

 • praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)

 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)

 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z)

 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)

 • opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)

 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)

 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)

 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)

 • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)

 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

 • pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych (PKD 92.34.Z)

 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

 • gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (PKD 97.00.Z)

 • gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby (PKD 98.10.Z)

 • gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby (PKD 98.20.Z)

Rozdział 5. Organy Fundacji

§16

 1. Organami Fundacji są:

 2. Kolegium Fundatorów

 3. Zarząd Fundacji

 4. Komisja Rewizyjna

 5. W skład Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić Fundatorzy.

 6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

Rozdział 6. Kolegium Fundatorów

§17

 1. W skład Kolegium Fundatorów wchodzą Fundatorzy.

 2. Kolegium Fundatorów zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał na wniosek co najmniej dwóch Fundatorów.

 3. Spośród obecnych na posiedzeniu Fundatorów wybiera się Przewodniczącego posiedzenia.

 4. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

§18

Do kompetencji Kolegium Fundatorów należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w drodze uchwały większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium Fundatorów.

 2. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium Fundatorów..

 3. w drodze uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kolegium Fundatorów:

  • dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,

  • podejmowaniu zgody na połączenie Fundacji z innym podmiotem prawnym,

  • podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatora.

Rozdział 7. Zarząd Fundacji

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu członków powoływanych przez Kolegium Fundatorów na okres 4 lat.

 2. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa w drodze uchwały większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

 4. W przypadku nieobecności Prezesa pozostali członkowie wybierają spośród obecnych na posiedzeniu Przewodniczącego posiedzenia większością głosów.

 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innych członków Zarządu lub na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§20

Kompetencje Zarządu Fundacji obejmują:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 2. organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej Fundacji;

 3. opracowywanie projektów i programów rozwoju oraz działania Fundacji;

 4. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;

 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 6. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 8. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej trzech członków Zarządu działających łącznie.

§21

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rozdział 8. Komisja Rewizyjna

§22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków powoływanych przez Kolegium Fundatorów w drodze uchwały na okres 3 lat.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego większością głosów.

 3. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywanej działalności kontrolno-nadzorczej.

 4. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz na kwartał na wniosek Przewodniczącego.

 5. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.

§23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. nadzór i kontrola realizacji prowadzonych działań;

 2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, ze stanów finansów i ze stanu majątku;

 3. wyrażanie opinii i rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu Fundacji;

 4. wyrażanie zgody w sprawach związanych ze zbyciem, nabyciem oraz obciążeniem nieruchomości, zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz udzielaniem poręczeń.

§24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji.

§25

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży;

 2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.